Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

J
Jabin / Javin
Namn på två kanaaneiska kungar från staden Hasor i norra Kanaan. (Jos 11)

Jafet
Son till Noa. Enligt traditionen stamfader för de indoeuropeiska folken. (1 Mos 9)

Jairus
Synagogsföreståndare i Kafarnaum, vars döda dotter Jesus uppväckte. (Mark 5)

Jakob kämpar med ängeln (detalj av målning av Delacroix)
Jakob
Sonson till Abraham. Son till Isak och Rebecka. Lurade till sig sin fars välsignelse som skulle ha tillfallit den förstfödde brodern Esau. Fick namnet Israel ("kämpat med Gud") sedan han brottats med Herrens ängel. Hans ättlingar kom följaktligen att kallas Israels folk eller israeliter. (1 Mos 32)

Jakob ben Alfaios
En av Jesu 12 närmaste lärjungar. (Matt 10)

Jakob ben Josef
Yngre bror till Jesus. Blev en av ledarna för den Jesustroende (messianska) församlingen i Jerusalem sedan Petrus lämnat staden. Kallades "den rättfärdige". Författare till ett brev som finns bevarat och ingår i Nya testamentets skrifter. (Matt 13, 1 Kor 15, Jak)

Jakob ben Sebedaios
En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Bror till aposteln Johannes. Hans mor Salome var sannolikt moster till Jesus. Kallas ofta Jakob den äldre. Avrättades genom halshuggning år 44 på order av Herodes Agrippa. (Matt 4)

Javan
Son till Noas son Jafet. Enligt traditionen bosatte sig hans ättlingar i Grekland och Mindre Asien. (1 Mos 10)

Jefta
En av "domarna" som regerade över israeliterna innan den första kungen tillsattes. Offrade sin dotter. (Dom 11)

Jehu
Israels fjortonde kung, ca 845-818 f Kr. Inspirerad av profeten Elisha mördade han kung Joram och tog hans plats. Lät även döda den judiske kungen Ahasja, drottning Isebel, alla av Ahabs släkt liksom alla Baals profeter och präster. (2 Kung 9)

Jekonias / Jekonja / Jojakin
Son till kung Jojakim. Kung i Juda rike tre månader år 597 f Kr innan Nebukadnessar lät föra honom som fånge till Babylon. Befriades efter 37 år av kung Nebukadnessars efterträdare, Evil-Merodak, som satte honom främst bland de underkuvade kungar som vistades i Babel och gav honom livslångt underhåll. (2 Kung 24)

Jeremia
Profet som var verksam i Juda rike från ca 626 f Kr. Förutsade och fick själv uppleva Jerusalems fall. Flydde till Egypten då Jerusalem erövrades av babylonierna år 586 f Kr.(Jer)

Jerobeam I/ Jeroveam I
En man från Efraims stam som blev Israels fjärde kung (den förste kungen efter brytningen med judarna), ca 926-907 f Kr. Införde avgudadyrkan i Israel och förbjöd folket att bege sig till templet i judarnas huvudstad Jerusalem. (1 Kung 12)

Jerobeam II / Jeroveam II
Israels sjuttonde kung, ca 787-747 f Kr. Son och efterträdare till Joas. Befriade landet från Syrien. (2 Kung 13)

Jesaja
Profet som levde på 700-talet f Kr. Brorson till kung Amasja av Juda rike. Till stora delar handlar hans förkunnelse om det straff som väntar Israel och andra folk för deras synder. Men Jesaja talar också om folkets upprättelse. Hans profetior om den kommande Messias ("Kristus" på grekiska) är de mest detaljerade i bibeln. (Jes)

Jessai / Jesse / Isai / Ishai / Jishaj
En man av Juda stam och av efratitisk släkt. Bosatt i Betlehem (Betlehem-Efrata). Hans yngste son, David, blev Israels kung. (1 Sam 16)

Jesus samtalar med en rik ung man (detalj av målning av Hofmann)
Jesus
Namnet är den grekiska formen av det hebreiska namnet Y'shua, Josua. Judisk snickare från landskapet Galileen. Framträdde omkring år 27-28 som profet och religiös lärare och samlade en skara lärjungar. Ansågs av många vara den väntade härskaren Messias (hebreiska "mashiash", grekiska "christos") som skulle befria judarna och upprätta ett Guds rike. Avrättades ca år 30 som misstänkt upprorsman av de romerska ockupanterna men uppstod enligt sina elever och anhöriga tre dagar senare. De fyra evangelierna som inleder Nya testamentet berättar om Jesu verksamhet, medan NT:s övriga skrifter handlar om den rörelse (sedermera religion) som hans liv och verksamhet gav upphov till. (Matt, Mark, Luk, Joh)

Jetro
Den midjanitiske prästen Reguels titel. Anställde den unge Mose som boskapsherde och blev med tiden hans svärfar. Blev rådgivare åt Mose efter det att denne hjälpt israeliterna ut ur Egypten. (2 Mos 3)

Joab / Joav
Systerson till kung David och befälhavare över hans armé. Var delaktig i Adonias revolt mot David och avrättades senare av kung Salomo. (1 Krön 2)

Joachas / Joahas
Israels femtonde kung, ca 818-802 f Kr. Son och efterträdare till kung Jehu. (2 Kung 13)

Job (detalj av målning av Lievens)
Joachas / Joahas
Juda rikes sjuttonde kung. Son och efterträdare till kung Josia. Regerade endast tre månader ca 608 f Kr. (2 Kung 23)

Joas / Joash
Israels sextonde kung, ca 802-787 f Kr. Son till kung Joahas. (2 Kung 13)

Joas / Joash
Juda rikes åttonde kung, ca 840-801 f Kr. Son och efterträdare till kung Ahasja. Smordes till kung som sjuåring. (2 Kung 11)

Job
Huvudperson i ett gammaltestamentligt poetiskt verk som tillhör bibelns så kallade vishetslitteratur. (Job)

Joel
Profet som troligen levde på 700-talet f Kr och var verksam i Juda rike. (Joel)

Jochanan / Johanan
En judisk ledare som stannade kvar i Juda sedan Jerusalem erövrats av den babyloniske kungen Nebukadnessar år 586 f Kr. (Jer 40)

Johanna
Hustru till Kusas, Herodes Antipas fogde. Följde och understödde Jesus. (Luk 8)

Johannes ben Sebedaios
Son till fiskaren Sebedeus och bror till Jakob och Johannes. Troligen lärjunge till Johannes döparen innan han blev den yngste av Jesu närmaste lärjungar, "de tolv". Kallas i bibeln för "den lärjunge Jesus älskade". Blev tillsammans med Petrus ledare för den kristna församlingen i Jerusalem och tog hand om Jesu mor efter dennes död. Flyttade på äldre dar till Efesos. Författare till en berättelse om Jesu verksamhet och undervisning (Johannes evangelium) samt Uppenbarelseboken som han skrev strax före sin död omkring år 100. Dessutom finns tre av hans brev bevarade och ingår i Nya testamentets skrifter. (Mark 3)

Johannes döparen
Johannes ben Sakarias. Kallad "Johannes döparen". Syssling till Jesus. En judisk domsprofet och botpredikant som inledde sin verksamhet omkring år 27. Johannes förkunnade att Guds rike var nära, att Messias snart skulle framträda och att varje människa som ville se Guds rike måste "vända om" och låta döpa sig som bekräftelse på sitt beslut att börja ett nytt liv efter Guds vilja. Johannes pekade ut Jesus som den väntade Messias och döpte honom på hans begäran. (Mark 1, Matt 3, Luk3)

Johannes Markus
Kallas vanligen enbart Markus. Han var inte en av lärjungarna, men hans mor tillhörde skaran kring Jesus och efter Jesu himmelsfärd träffades lärjungarna och andra Jesustroende i hans föräldrahem. Han författade en berättelse om Jesu liv som finns bevarad och ingår i Nya testamentet. (Mark)

Jojada
Överstepräst. Hans hustru Joseba räddade den sjuårige kungasonen Joas från att mördas av sin farmor Atalja och Jojada smorde honom sedan till kung. (2 Kung 11)

Jojakim
Juda rikes artonde kung, ca 608-598 f Kr. Son till kung Josia. Insattes som egyptisk lydkonung i Jerusalem av farao Neko och regerade fram till den babyloniska belägringen av staden år 598 f Kr. (2 Kung 23)

Jona
Gammaltestamentlig profet verksam på 700-talet f Kr. (Jona)

Jona
Simon Petrus far. (Matt 16)

Jonatan
Son till israeliternas förste kung, Saul. Trogen vän till faderns fiende David som sedermera blev israeliternas andre kung. (2 Sam 13)

Joram
Israels trettonde kung, ca 851-845 f Kr. Son till kung Ahab. (2 Kung 1)

Joram
Juda rikes femte kung, ca 847-845 f Kr. Son till kung Josafat. Mördade sina sex bröder och återinförde baalsdyrkan i Juda. (2 Krön 21)

Josafat / Joshafat
Juda rikes fjärde kung, ca 868-847 f Kr. Son till kung Asa. Strävade efter att utrota avgudadyrkan och sände hövdingar, leviter och präster till städerna i Juda rike för att undervisa invånarna om Guds lag. (2 Krön 17)

Joseba / Josheva / Josabeat
Dotter till kung Joram av Juda rike och syster till den judiske kungen Ahasja. (2 Kung 11)

Josef
Den näst yngste av patriarken Jakobs/Israels tolv söner. Genom sina söner Efraim och Manasse blev han stamfar för två av Israels tolv stammar. Josef såldes på 1800-talet f Kr som slav till Egypten där han genom sina insikter i drömtydning kunde förutse sju år med missväxt och fick faraos uppdrag att samla livsmedelsförråd för att förhindra hungersnöd. Bjöd senare sin släkt att komma och bosätta sig i Egypten, där de kom att stanna tills de 400 år senare lämnade landet ledda av Moses. (1 Mos 37)

Josef
Snickare från Betlehem. Bosatt i galileiska Nasaret och trolovad med Maria, Jesu mor. Styvfar och juridisk far till Jesus. Dog sannolikt innan Jesus inledde sin verksamhet. (Matt 1)

Josef Barsabbas
Josef Justus Barsabbas. En av de två kandidaterna till den plats i apostlaskaran som blev tom då Judas Iskariot begick självmord. (Apg 1)

Josef från Arimataia/Arimatea
Medlem av Stora rådet (sanhedrin) i Jerusalem. Begärde och fick tillstånd att begrava den avrättade Jesus kropp. (Mark 15)

Josef/Joses ben Josef
Yngre bror till Jesus. (Mark 6)

Joshia / Josia
Juda rikes sextonde kung, ca 639-609 f Kr. Son till kung Amon. Kröntes redan som åttaåring. Restaurerade templet, genomförde en religiös reformation och försökte återställa gudstjänsten i dess ursprungliga form. (2 Krön 34)

Josua
Mose efterträdare. Militär ledare för israeliterna som efter Mose död ca 1400 f Kr ledde folket in i Kanaans land. (4 Mos 13, Josua)

Jotam
Juda rikes elfte kung, ca 744-736 f Kr. Son till kung Ussia. En stark regent som befäste Jerusalem. (2 Kung 15)

Juda
Son till patriarken Jakob/Israel och Lea. Stamfader till Juda stam, en av de 12 stammar som tillsammans utgjorde det israelitiska folket. (1 Mos 49)

Judas ben Jakob
En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Troligen samma person som också kallas Judas Taddeus/Taddaios. (Matt 10)

Judas Iskariot förråder Jesus (detalj av målning av Giovanni Barbieri)
Judas ben Josef
Son till Josef och Maria, yngre bror till Jesus. Accepterade inte sin bror som Messias förrän Jesus visat sig för honom efter uppståndelsen. Verkade senare med att sprida nyheten att den väntade Messias hade kommit. Författare till Judas brev. (Jud)

Judas från Galileen
En judisk upprorsledare från staden Gamala i Galileen som startade en revolt på grund av den skattskrivning som Rom lät genomföra år 6. (Apg 5)

Judas Iskariot
En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Pekade ut Jesus för de romerska soldaterna så att man kunde gripa honom. Tog sedan sitt liv. (Mark 3)

Julius
En romersk officer som vaktade Paulus då denne fördes som fånge till Rom. (Apg 27)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...