Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

H
Habackuk
Judisk profet. Verksam som profet i Juda rike i slutet av 600-talet f Kr. (Hab)

Sara ger Abraham sin slavflicka Hagar (detalj av målning av Adriaen van der Werff)
Hadad
En av Ismaels söner. (1 Mos 25)

Hadadeser / Hadareser
Kung i det arameiska riket Sova. Besegrades av David då denne sökte utvidga sitt välde fram till floden Eufrat. (2 Sam 8)

Hagar
Abrahams hustru Saras unga egyptiska slavflicka som tvingades ligga med den åldrige Abraham och föda ett barn åt honom. När Sara senare själv fått en son drev Abraham ut Hagar och hennes pojke i öknen. Hagars son Ismael blev enligt Bibeln stamfader för det arabiska folket. (1 Mos 16)

Haggai / Haggaj
Judisk profet. Verksam på 500-talet f Kr, efter judarnas återkomst från den babyloniska fångenskapen. (Haggai)

Ham
En av Noas tre söner. Enligt traditionen stammade de folk som levde söder om hebreerna från honom. (1 Mos 7)

Haman
Statsminister hos den persiske kungen Ahasveros. Planerade att utrota alla judar i Persien, men avslöjades av kungens judiska hustru Ester och avrättades. (Ester)

Hanna
Profetissa som levde vid tiden för Jesu födelse. Tillbringade all sin tid i templet och var närvarande då Maria bar fram Jesus. (Luk 2)

Hannas / Annas
Överstepräst i Jerusalem år 6-15 e Kr. Deltog i förhören av Jesus efter gripandet i Getsemane år 30. Var även ledande i det förhör som senare hölls med Petrus och Johannes. (Joh 18)

Hasael
Arameisk kung i Damaskus, ca 843-797 f Kr. En av de mäktigaste härskarna i det gamla Syrien. (2 Kung)

Hela / Ela
Israels sjunde kung, ca 883-882 f Kr. Son till kung Baesa. (1 Kung 16)

Herodes Antipas (detalj av målning av Jacob Hoger)
Herodes Agrippa I
Sonson till Herodes den store. Blev år 41 landsfurste över hela det område som Herodes den store en gång härskat över och regerade till år 44. Stödde fariseerna och förföljde den Jesustroende församlingen. Lät halshugga aposteln Jakob. (Apg 25)

Herodes Antipas
Son till Herodes den store som regerade vid tiden för Jesu födelse. Härskade som landsfurste över Galileen och Pereen år 4 f Kr till år 41, dvs under Jesu verksamhetstid. Lät halshugga Johannes döparen. (Matt 14)

Herodes Arkelaus
Son till Herodes den store. Blev efter hans död år 4 f Kr kung över Judeen, Idumeen och Samarien. (Matt 2)

Herodes den store
Regerade som romersk lydkonung över Palestina åren 37-4 före vår tideräknings början, dvs vid tiden för Jesu födelse. Känd för sitt mordiska sinnelag men också för sina stora byggnadsverk, bland annat utbyggnaden av Jerusalems tempel. (Matt 2)

Herodes Filippus I / Filippos
Son till Herodes den store. Bosatt i Rom. Gift med Herodias och far till Salome, som på sin mors begäran dansade för sin styvfar och som belöning fick Johannes döparens huvud på ett fat. (Matt 14)

Herodes Filippus II
Son till Herodes den store. Gift med Filippus I:s dotter Salome (som begärde Johannes döparens huvud på ett fat). Blev landsfurste över områdena öster om Gennesarets sjö, Itureen och Trakonitislandet vid faderns död år 4 f Kr. (Luk 3)

Herodias
Hustru till Herodes Antipas. Johannes döparen fördömde deras äktenskap eftersom hennes tidigare make, Antipas bror Filippus I, fortfarande levde. Detta ledde till att Herodias arrangerade Johannes döparens avrättning. (Mark 6)

Herodias dotter
Salome. Erbjöd sig (på sin mor Herodias uppmaning) att dansa för sin styvfar Herodes Antipas om han lät avrätta Johannes döparen. (Mark 6)

Hilkia med lagens bok (detalj av målning av Michelangelo)
Hesekiel
Judisk profet som fördes till Babylonien vid den första deportationen och var verksam där i början av 500-talet f Kr. Förutsåg Jerusalems fall. Författare till den gammaltestamentliga skriften med samma namn. (Hes)

Hiel
En man från Betel som på kung Ahabs tid ansvarade för återuppbyggnaden av staden Jeriko. (1 Kung 16)

Hilkia
Den överstepräst på kung Josias tid som återfann lagboken i Jerusalems tempel, vilket ledde till en reformation av gudstjänsten. (2 Kung 22)

Hiram
Kung i Tyrus som var vän till de israelitiska kungarna David och Salomo. Skickade arbetare till uppförandet av Davids palats i Jerusalem. (2 Sam 5)

Hiskia
Juda rikes trettonde kung, ca 715-696 f Kr. Son och efterträdare till kung Ahas. Samtida med profeten Jesaja. (2 Kung 18)

Hobab / Hovav
Mose svåger och vägvisare genom öknen under vandringen mot Kanaan efter uppbrottet från Sinai. (4 Mos 10)

Hofni
Präst i Silo som omkring år 1050 f Kr tillsammans med sin bror Pinehas tog med sig förbundsarken i krig mot filisteerna, som dödade dem och erövrade arken. (1 Sam 2)

Hosea
Israels tjugotredje och siste kung, ca 731-722 f Kr, då huvudstaden Samaria intogs av den assyriske härskaren Sargon II och landets befolkning deporterades till Assyrien, varifrån de aldrig återvände utan spreds och assimilerades av andra folk. (2 Kon 17)

Hosea
Profet, verksam i Israel på mitten av 700-talet f Kr. (Hos)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...