Allt om Bibeln

PERSONER I BIBELN

INLEDNING

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X

Sammanlagt nämns 3237 personer vid namn i bibeln, många enbart i förbigående. Den här förteckningen omfattar drygt 470 personer som på något sätt gjort sig bemärkta i den judiska historien (Gamla testamentet) eller under Jesu verksamhet och den unga kristna församlingens tid (Nya testamentet).

Namn på hebreiska, arameiska och grekiska kan stavas på olika sätt när de ska transkriberas till svenska. Här anges alla de olika stavningar som förekommer i de vanligaste översättningarna.

M
Malaki
Namn eller benämning på en profet verksam i Juda rike i början av 400-talet f Kr. Den gammaltestamentliga boken med samma namn innehåller en del av hans profetior. (Mal)

Malkos angrips av Petrus i Getsemane (detalj av målning av Caravaggio)
Malkos
En av översteprästen Hannas tjänare som var med då Jesus greps i Getsemane. Petrus skadade honom med ett svärdshugg, men Jesus botade honom. (Joh 18)

Manaen
En kristen i Antiokia som uppfostrats tillsammans med Herodes den stores son, Herodes Antipas. (Apg 13)

Manasse
Josefs förstfödde son. Hans mor var dotter en präst i nedre Egyptens huvudstad On. Stamfar till en av de 12 stammar som tillsammans utgjorde det israelitiska folket. När hans farfar Jakob välsignaade Manasse och hans yngre bror Efraim, sattes Efraim före Manasse. (1 Mos 48)

Manasse
Juda rikes fjortonde kung, ca 695-642 f Kr. Son och efterträdare till kung Hiskia. (2 Kung 21)

Maria
Jesu mor. Uppvuxen i Nasaret. Födde Jesus som ung tonåring. Blev troligen tidigt änka. Efter Jesu död tog aposteln Johannes hand om henne. Hon tillhörde den första Jesustroende församlingen i Jerusalem, som brukade samlas hemma hos modern till Markus (som senare skulle komma att skriva den berättelse om Jesu verksamhet som ingår i Nya testamentet), men ska sedan enligt traditionen ha följt med Johannes till Efesos där hon slutligen dog. (Luk 1)

Maria från Magdala (detalj av målning av Guercino)
Maria
En av Jesu vänner. Syster till Marta och Lasarus. Bosatt i Betania i Judeen. (Luk 10)

Maria Magdalena / Maria från Magdala
En av kvinnorna i Jesu sällskap under vandringarna i Galileen. Stod vid korset då Jesus avrättades och var den första som mötte honom efter uppståndelsen. (Matt 27)

Maria
En av kvinnorna i Jesu sällskap. Gift med Klopas och mor till Jokob och Joses. Var närvarande vid Jesu avrättning och begravning samt en av de första som kom till den tomma graven. (Matt 27)

Maria
En av de tidiga Jesustroende. Mor till Johannes Markus, som senare skulle komma att skriva den bok om Jesu verksamhet - Markus evangelium - som ingår i Nya testamentet. Marias hus var den fasta samlingsplatsen för de första Jesustroende. (Apg 12)

Marta och Jesus (detalj av målning av Vermeer)
Markus
Johannes Markus. Systerson till Paulus medarbetare Barnabas. Var själv inte lärjunge, men den första Jesustroende gruppen i Jerusalem brukade samlas i hans mors hus. Blev lärjunge till Petrus och medhjälpare till Paulus. Även verksam som tolk åt Simon Petrus, som varit en av Jesu lärjungar. Skrev ett av evangelierna i Nya testamentet med faktauppgifter från Petrus som underlag. (Apg 12)

Marta
Vän till Jesus. Syster till Maria och Lasarus. Bosatt i Betania i Judeen. (Joh 11)

Matteus
Levi Matteus. En av Jesu 12 närmaste lärjungar. Arbetade som tullindrivare innan han kallades att följa Jesus. Skrev den Jesusbiografi som benämns "evangelium enligt Matteus". (Matt 10)

Mattias
En av Jesu lärjungar. Efter Judas Iskariots självmord utsågs han genom lottdragning att ersätta honom bland "de tolv" för att göra kretsen fullständig. (Apg 1)

Mefiboset / Mefivoshet
Sonson till den israeliske kungen Saul, son till Jonatan. (2 Sam 4)

Melkisedek
Prästkonung i Salem (Jerusalem) omkring 2000 f Kr. Välsignade Abraham som sedan gav honom tionde av allt. Inget sägs om hans förfäder, om hans födelse eller död. En gåtfull person som ses som en förebild för Messias, som liksom Melkisedek inte har ärvt sitt ämbete från någon och aldrig får någon efterträdare. (1 Mos 14)

Menachem / Menahem
Israels tjugonde kung, ca 747-738 f Kr. Avgudadyrkare. Känd för sin grymhet. Mördade sin företrädare Sallum. Under hans regeringstid invaderades Israel av assyrierna under Tiglat-Pileser. (2 Kung 15)

Merab / Merav
Dotter till kung Saul. (1 Sam 14)

Merari
Son till Levi. Hans ättlingar, merariterna, var en av de tre levitgrupperna. (4 Mos 3)

Merodak-Baladan / Merodakbaladan / Merik-Baladan / Berodak Baladan
Även kallad Marduk-appla-iddina. Kaldeisk furste som regerade i Babel under andra hälften av 700-talet f Kr. Fördrevs av den assyriske kungen Sargon och krossades slutligen av kung Sanherib. (2 Kung 20)

Mesa / Mesha
Kung i Moab i mitten av 800-talet f Kr. Gjorde uppror mot Israels förtryck och besegrade Israels kung Joram, en seger som beskrivs på den s k Mesastenen eller Moabitstenen från ca 820 f Kr. (2 Kung 3)

Mesak / Meshak / Misael
Kastades tillsammans med två andra män, Abed-Nego och Shadrak, i en brinnande ugn som straff för att de vägrat tillbe en gyllene bildstod. Alla tre undkom oskadda. (Dan 1)

Moses syster Mirjam (detalj av målning av Feuerbach)
Mika
Profet från Moresat-Gat i Juda som var verksam i Juda rike ca 740-686 f Kr. Den gammaltestamenliga boken med samma namn innehåller en del av hans profetior. (Mika)

Mikal
Kung Sauls yngsta dotter som blev Davids första hustru. Räddade Davids liv genom att hjälpa honom fly undan Saul. (1 Sam 18)

Mirjam
Syster till Mose och Aron. Ledde kvinnornas sång i samband med uttåget ur Egypten. Dog före ankomsten till Kanaan. (2 Mos 15)

Mnason
En cypriotisk kristen bosatt i Jerusalem. Paulus bodde hos honom sista gången han besökte Jerusalem. (Apg 21)

Moab
Son till Lot och dennes dotter. Blev stamfader till Moabs folk, moabiterna. (1 Mos 19)

Mordokai / Mordokaj
Kusin och fosterfar till den persiske kungen Ahasveros judiska hustru, drottning Ester. Hovman. Räddade kung Ahasveros liv och fick därmed både ära och makt i landet. (Ester)

Mose
En av de viktigaste personerna i det israelitiska folkets historia. Adopterades som spädbarn av den egyptiske faraos dotter, troligen Hatshepsut, och växte upp vid hovet. Tjänstgjorde som officer i landets armé och deltog i strider i Etiopien. Som 40-åring mördade han en egyptisk arbetsledare som misshandlat en judisk arbetare och tvingades fly ur landet. Fick arbete som fåraherde hos en midjanitisk präst på Sinaihalvön. När han som 80-åring vaktade sin svärfars får vid berget Horeb (Sinai) tog Herrens ängel kontakt med honom och uppmanade honom att föra israeliterna ut ur Egypten. Ledde sedan israeliterna från Egypten till Kanaans land. Under vandringen dit tog han emot Lagen från Herrens ängel. (2 Mos 2)
Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...