BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Andra Kungaboken

 • Omfattar tiden: Ca 850-561 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Jeremia ben Hilkia.

  Jeremia föddes i den judiska byn Anatot omkring år 640 f Kr. Han var son till en judisk präst och redan som ung upplevde han kallelsen att bli profet. Under hans aktiva period som profet regerade fem kungar över Juda samtidigt som Assyrien, Egypten och Babylonien kämpade om herraväldet över landet.

  Grannriket Israel hade fallit för assyriska styrkor nästan hundra år tidigare, och Jeremia varnade folket för att eftersom folket brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud genom att dyrka främmande gudar, skulle även Juda rike komma att krossas av ett annat folk. Hans varningar och domsord förde honom ofta i konflikt med folkets ledare. Han utsattes för förföljelser och mordförsök och sattes slutligen sattes i fängelse. Därifrån befriades han först sedan de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat Juda rike år 587 f Kr.

  Större delen av landets invånare deporterades till Babylonien, men Jeremia begav sig liksom ett stort antal andra judar till Egypten där han också troligen dog någon gång under 500-talets första hälft.

  Enligt judisk tradition skrev Jeremia förutom Kungaböckerna även Jeremias bok och Klagovisorna.

 • Tillkomsttid: Ca 600 f Kr.

  Jeremia sammanställde Kungaböckerna från äldre skrifter. Mycket av materialet i de båda böckerna, som i grundtexten är en enda bok (den delades i två delar när den översattes till grekiska), är hämtat från hovdokument som är samtida med de skildrade händelserna. Jeremia nämner själv tre sådana huvudsakliga källor, alltsamman skrifter som förvarades i statliga och kungliga arkiv.

  Den slutliga redigeringen utfördes av judiska präster under den babyloniska fångenskapen. Den sista händelse som nämns i Andra Kungaboken äger rum 561 f Kr, varför boken måste ha färdigställts därefter men före befrielsen från fångenskapen i Babylonien år 539 f Kr (som inte nämns).

 • Innehåll:

  Lejon vid Babylons stadsport
  Andra Kungaboken fortsätter redogörelsen för det israelitiska folkets historia från år 850 f Kr. Under den tid som boken behandlar sker stora förändringar i världsmakten. Den egyptiska och assyriska makten över Palestina skiftar. Assyrien blir en stormakt men besegras slutligen av Babylon.

  Boken börjar med berättelserna om profeterna Elia och Elisha. De står Gud närmare än kungarna, som ofta syndar och väcker Herrens vrede. Boken berättar sedan växelvis om Israels och Judas kungar fram till dess att Israel år 722 erövras av Assyrien. Därefter följer Juda rikes historia fram till Jerusalems förstöring genom den babyloniske kung Nebukadnessar år 586 f Kr.

  Staden förstörs, templet raseras och judarna deporteras till Babylonien. De katastrofer som därmed drabbat hela det israelitiska folket tolkas som straffet för dess ständiga brott mot förbundet med Gud och dess avfall till avgudadyrkan.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln