BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Första Krönikeboken

 • Omfattar tiden: Fram till ca 965 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Esra ben Seraja (enligt den äldsta judiska traditionen).

  Esra var en av judarnas präster och laglärare under fångenskapen i Babylon. Han var även den persiske kungens rådgivare i judiska angelägenheter och när det gällde planen för judarnas återvändande till Jerusalem. Den persiska regeringen var tolerant mot andra religioner men krävde ordning och auktoritet. År 458 fick Esra därför i uppdrag av kung Artaxerxes att leda en större grupp judar tillbaka till staden med uppdrag att organisera de religiösa förhållandena och judarnas liv.

  Hans insatser ledde till ett återupprättande av den traditionella gudsdyrkan i det nya tempel som uppförts i Jerusalem samt upplösning av alla blandäktenskap som ingåtts.

  Senare ansvarade han också för återuppbyggandet av Jerusalems stadsmurar tillsammans med Nehemja.

 • Tillkomsttid: Ca 400 f Kr.

  Kung David (detalj av målning av de Grebber)
  Vid sammanställningen av Krönikeböckerna (som ursprungligen var en enda bok, men delades upp i två delar då de översattes till grekiska omkring 200 f Kr) utgick författaren från flera olika källor, bland annat Samuels- och Kungaböckerna.

 • Innehåll:

  Boken riktar sig främst till de israeliter som återvänt till Jerusalem från fångenskapen och hade behov av att förstå det förflutna. Den inleds med en serie släkttavlor och sedan sammanfattas det historiska händelseförlopp som beskrivits i Samuelsböckerna och Kungaböckerna. Stort utrymme ägnas åt Israels historia under kung David, hans sida som religiös ledare och hans förberedelser för att bygga templet i Jerusalem.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln