BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Esra

 • Omfattar tiden: Ca 538-410 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Esra ben Seraja m fl.

  Esra föddes i Babylon av judiska föräldrar under judarnas fångenskap där. Förutom att han var präst och skrivare var han även den persiske kungens rådgivare i judiska angelägenheter och när det gällde planen för judarnas återvändande till Jerusalem. Den persiska regeringen var tolerant mot andra religioner men krävde ordning och auktoritet. År 458 fick Esra därför i uppdrag av kung Artaxerxes att leda en större grupp judar tillbaka till staden med uppdrag att organisera de religiösa förhållandena och judarnas liv.

  Hans insatser ledde till ett återupprättande av den traditionella gudsdyrkan i det nya tempel som uppförts i Jerusalem samt upplösning av alla blandäktenskap som ingåtts.

  Senare ansvarade han också för återuppbyggandet av Jerusalems stadsmurar tillsammans med Nehemja.

  Delar av Esras bok är skrivna i jag/vi-form och är utan tvekade nedtecknade av Esra. Andra partier består av avskrifter av offentliga dokument på arameiska, medan ytterligare andra delar kan vara skrivna av någon okänd författare.

 • Tillkomsttid: Omkring år 400 f Kr.

  Esras och Nehemjas böcker utgjorde ursprungligen en helhet, kallad Esras bok.

 • Innehåll:

  Esras bok fortsätter där Krönikeböckerna slutar. Boken skildrar hur den första gruppen deporterade judar återvänder från den babyloniska fångenskapen år 538. Den räknar upp vilka som återvände och berättar om deras återkomst, uppförandet av ett nytt tempel i Jerusalem och dess invigning.

  Esra fortsätter med att berätta om hur han själv blir utsedd till ståthållare över Jerusalem och får uppdraget att leda en andra grupp judar tillbaka till Jerusalem. Vid ankomsten dit finner han att folket inte längre lyder de mosaiska lagarna. Dessutom har många judiska män gift sig med kvinnor från främmande folk med andra gudar.

  I enlighet med det uppdrag han fått, återinför och genomdriver Esra åtlydnad av Toran och återupprättar Israels religion och det israelitiska levnadssättet. Vidare ingriper han mot de äktenskap med icke-judiska kvinnor som många judiska män ingått och befaller dem att lämna sina hustrur.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln