BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Första Kungaboken

 • Omfattar tiden: Ca 970-850 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Jeremia ben Hilkia.

  Jeremia föddes i byn Anatot omkring år 640 f Kr. Han var son till en judisk präst och redan som ung upplevde han kallelsen att bli profet. Under hans aktiva period som profet regerade fem kungar över Juda samtidigt som Assyrien, Egypten och Babylonien kämpade om herraväldet över landet.

  Grannriket Israel hade fallit för assyriska styrkor nästan hundra år tidigare, och Jeremia varnade folket för att eftersom folket brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud genom att dyrka främmande gudar, skulle även Juda rike komma att krossas av ett annat folk. Hans varningar och domsord förde honom ofta i konflikt med folkets ledare. Han utsattes för förföljelser och mordförsök och sattes slutligen sattes i fängelse. Därifrån befriades han först sedan de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat Juda rike år 587 f Kr.

  Större delen av landets invånare deporterades till Babylonien, men Jeremia begav sig liksom ett stort antal andra judar till Egypten där han också troligen dog någon gång under 500-talets första hälft.

  Enligt judisk tradition skrev Jeremia förutom Kungaböckerna även Jeremias bok och Klagovisorna.

 • Tillkomsttid: Ca 600 f Kr.

  Jeremia sammanställde Kungaböckerna från äldre skrifter. Mycket av materialet i de båda böckerna, som i grundtexten är en enda bok (den delades i två delar när den översattes till grekiska), är hämtat från hovdokument som är samtida med de skildrade händelserna. Jeremia nämner själv tre sådana huvudsakliga källor, alltsamman skrifter som förvarades i statliga och kungliga arkiv.

  Den slutgiltiga redigeringen av Kungaböckerna utfördes av judiska präster under den babyloniska fångenskapen, mellan år 580 och 540 f Kr.

  Salomos tempel (enligt bibelns beskrivning)

 • Innehåll:

  Första Kungaboken är en fortsättning på Samuelsböckerna och bör läsas som en fortsättning på den israelitiska nationens historia från Davids sista dagar fram till år 850 f Kr.

  Denna berättelse inleds med Davids död och hur Salomo efterträder honom som kung över Israel. Salomo är en klok och framgångsrik kung och riket lever i fred och välstånd. Under hans lysande regeringstid uppförs Jerusalems tempel.

  Efter Salomos död splittras Israel i två delar, då judar och benjaminiter bildar ett eget sydligt rike kallat Juda. Sedan följer en orolig tid med täta kungabyten i båda rikena, och samtidigt vänder sig invånarna till främmande gudar.

  Under denna oroliga tid framträder profeterna som modiga förkunnare. Den störste av dem är Elia.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln