BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Sefanja

 • Författare: Sefanja ben Kushi.

  Profeten Sefanja var en ättling till Juda rikes tidigare kung Hiskia och därmed avlägsen släkting till kung Josia, under vars regeringstid (år 640-609 f Kr) han var verksam som profet i landet. Under de båda tidigare kungarna - Manasse och Amon - hade Baal- och Astartekulter införts i Jerusalem. Josia kämpade för att göra slut på avgudadyrkan och Sefanja var en av de mest engagerade och oförvägna förespråkarna för denna reform.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca år 630 f Kr.

 • Innehåll:

  Boken handlar om hur Guds dom kommer att falla över alla jordens länder och även över Juda rike. Landets moraliska och andliga nivå var lägre än den någonsin varit. Sefanja profeterar om straffdomarna över grannfolken och varnar sina landsmän för att inte heller judarna ska undkomma om de fortsätter att dyrka främmande gudar och bryta mot Guds lagar.

  Han uppmanar folket att vända om och göra bättring och försäkrar dem att Guds välsignelser ska komma över dem som förblir trogna Gud oavsett var i världen de lever. Och genom dem ska välsignelsen slutligen nå hela mänskligheten.

  En dag ska Messias rike bli verklighet. Guds rike ska omfatta hela jorden och alla människor ska följa Guds vilja.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln