BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Jesaja

 • Upphovsman: Jesaja ben Amos m fl..

  Jesaja levde och verkade i Jerusalem under 700-talet och var av aristokratisk familj (han var brorson till kung Amasja). År 740 upplevde han Guds kallelse att bli profet. Därefter var han verksam i Jerusalem i Juda rike under fyra kungar, Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia.

  Jesaja (detalj av målning av Rembrandt)
  Under denna period levde Juda rike i välgång, men samtidigt bredde omoral, synd och avgudadyrkan ut sig bland judarna. Assyrien erövrade alltfler länder runt omkring och år 722 f Kr intogs grannriket Israel av assyriska styrkor och dess invånare deporterades bort från Palestina för att aldrig mer återvända.

  Även judarna hotades av Assyrien, som var de mäktigaste riket i den bibliska världen under denna tid, och under en period kom Juda också att vara ett assyriskt lydrike.

  Jesaja hade nära förbindelser med det judiska hovet och fritt tillträde till slottet. Men denna ställning hindrade honom inte från att säga sin mening, kritisera de härskande klasserna och försvara det enkla folket mot den korruption de utsattes för.

  Jesaja var gift och fick två barn. Han dog omkring år 700.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Tillkomsttid: Ca 700 f Kr.

 • Innehåll:

  Jesaja räknas som den viktigaste av profeterna. Hans bok är indelad i flera avsnitt och en hel del är i form av sånger.

  Den äldsta bevarade kopian av Jesaja (från ca 100 f Kr)
  Den första delen innehåller Jesajas varningsord till judarna om att det största hotet mot landet är deras olydnad mot Gud. Han kritiserar dem för deras synd och brist på tro. Han predikar att Gud är "helig och att han kräver att också hans folk ska vara det". Jesaja uppmanar folket att omvända sig till Gud och återupprätta rättvisa och rättfärdighet. Om de inte gör det kommer de att drabbas av fördärv.

  Till stora delar handlar hans förkunnelse om det straff som väntar Israel och andra folk för deras synder. Han uttalar en rad domsprofetior mot olika länder.

  Men Jesaja talar också om folkets upprättelse. Han ser fram mot en tid då det kommer att råda fred i hela världen. En dag ska en ättling till kung David, en "messias" (dvs en kung som Gud själv har utvalt och gjort till härskare) komma och skapa ett fredsrike som kommer att bestå för alltid. Då kommer alla världens folk att leva efter Guds vilja.

  Jesajas profetior om den kommande Messias ("Kristus" på grekiska) är de mest detaljerade i bibeln.

  Bokens andra del innehåller uppmuntrande ord om hur Gud en dag ska befria judarna ur fångenskapen i Babylon och föra dem tillbaka till Jerusalem. Profeten talar också om Guds plan att använda dem till att ge hopp åt alla folk.

  Bokens tredje del riktar sig till de judar som återvänt till Jerusalem efter fångenskapen i Babylon. Profeten försäkrar att Gud kommer att hålla sitt löfte, men förutsättningen är att judarna lever ett rättfärdigt liv.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln