BIBELNS BÖCKER

Bibeln är namnet på den tvådelade boksamling som utgör både den judiska och den kristna religionens heliga skrift. Dess första del, som vi kallar "Gamla testamentet" är judendomens heliga skrift och den består av 39 böcker på hebreiska. De skrevs under en tidsperiod av cirka 1000 år och sammanställdes slutligen till en helhet ca 400 f Kr. Böckerna berättar om det israelitiska folkets uppkomst och historia och dess förbund med Gud genom årtusendena. Men de berättar också om Guds plan med mänskligheten och om Guds löfte att en dag instifta ett nytt förbund med sitt folk och sända en kung (en "messias" på hebreiska, en "kristus" på grekiska) för att och upprätta ett evigt Gudsrike på jorden.

Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)

Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken
Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken
Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra
Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia
Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum
Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki

Nehemja

 • Omfattar tiden: Ca 445-420 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare: Nehemja ben Hakalja m fl.

  Nehemja var en judisk munskänk vid de persiska hovet som kom att spela en avgörande roll vid återuppbyggnaden av Juda efter folkets återkomst från den babyloniska fångenskapen. Nehemja tillhörde själv ättlingarna till de judar som deporterats till Babylon år 586, men liksom många andra hade han vuxit upp under persiskt styre och med tiden fått en ansvarsfull befattning vid kung Artaxerxes I:s hov.

  År 445 utsågs han till ståthållare över Juda under det persiska riket och tilläts bege sig till Jerusalem för att få till stånd ett återuppförande av stadens murar. Nehemja stannade kvar som ståthållare i 12 år.

  Delar av Nehemjas bok är skrivna i jag-form och utan tvekan nedtecknade av Nehemja. Övriga delar är antingen skrivna av Nehemja, Esra eller någon okänd författare.

 • Tillkomsttid: Ca 400 f Kr.

  Esras och Nehemjas böcker utgjorde ursprungligen en helhet, kallad Esras bok. Så var den införd i den hebreiska bibeln fram till år 1448 då böckerna separerades.

 • Innehåll:

  Jerusalem på Nehemjas tid
  Nehemja bildar fortsättning på Esras bok. Nehemja berättar att när han får veta att Jerusalems stadsmurar, som förstörts då de babyloniska härarna intog staden år 586 f Kr, ännu inte byggts upp, ber han om kungens tillåtelse att bege sig till vad som nu är den persiska provinsen Juda för att återuppföra murarna. Vid hans ankomst till Jerusalem är dock många ledande män emot hans planer och försöker hindra honom. Men han samlar folket och lyckas fullborda arbetet på 52 dagar.

  I syfte att återbefolka Jerusalem, vars invånarantal sjunkit kraftigt, befaller han att var tionde jude måste bosätta sig i huvudstaden. Han inför också en rad religiösa och sociala reformer.

  År 433 återvänder han till Persien, men redan året därpå reser han tillbaka till Jerusalem för att reda upp vissa missförhållanden där. Han genomdriver flera lagar, exempelvis utbetalning av lön till leviterna, högtidlighållande av sabbaten och upphävande av blandäktenskap.


 • Om du önskar ytterligare fakta om personer, begrepp och företeelser, kan du skriva in det aktuella ordet här nedan och söka vidare bland svaren i Bibelfrågans arkiv.  Copyright © Allt om bibeln