Allt om Bibeln

BIBELNS BÖCKER


Gamla testamentet (Det gamla förbundets skrifter)
Första Moseboken - Andra Moseboken - Tredje Moseboken - Fjärde Moseboken - Femte Moseboken - Josua - Domarboken - Rut - Första Samuelsboken - Andra Samuelsboken - Första Kungaboken - Andra Kungaboken - Första Krönikeboken - Andra Krönikeboken - Esra - Nehemja - Ester - Job - Psaltaren - Ordspråksboken - Predikaren - Höga visan - Jesaja - Jeremia - Klagovisorna - Hesekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jona - Mika - Nahum - Habackuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki


Första kungaboken

 • Omfattar tiden: Ca 970-850 f Kr.

  I Bibelns tidslinje kan du se vilka historiska händelser som bildar bakgrund till denna bok.

 • Författare (enligt judisk tradition): Jeremia ben Hilkia.

  Jeremia föddes i byn Anatot omkring år 640 f Kr. Han var son till en judisk präst och redan som ung upplevde han kallelsen att bli profet. Under hans aktiva period som profet regerade fem kungar över Juda samtidigt som Assyrien, Egypten och Babylonien kämpade om herraväldet över landet.

  Grannriket Israel hade fallit för assyriska styrkor nästan hundra år tidigare, och Jeremia varnade folket för att eftersom folket brutit mot lagarna för förbundet med Gud och glömt Gud genom att dyrka främmande gudar, skulle även Juda rike komma att krossas av ett annat folk. Hans varningar och domsord förde honom ofta i konflikt med folkets ledare. Han utsattes för förföljelser och mordförsök och sattes slutligen sattes i fängelse. Därifrån befriades han först sedan de babyloniska styrkorna erövrat Jerusalem och krossat Juda rike år 587 f Kr.

  Större delen av landets invånare deporterades till Babylonien, men Jeremia begav sig liksom ett stort antal andra judar till Egypten där han också troligen dog någon gång under 500-talets första hälft.

  Enligt judisk tradition skrev Jeremia förutom Kungaböckerna även Jeremias bok och Klagovisorna.

 • Tillkomsttid: Ca 600 f Kr.

  Jeremia sammanställde Kungaböckerna från äldre skrifter. Mycket av materialet i de båda böckerna, som i grundtexten är en enda bok (den delades i två delar när den översattes till grekiska), är hämtat från hovdokument som är samtida med de skildrade händelserna. Jeremia nämner själv tre sådana huvudsakliga källor, alltsamman skrifter som förvarades i statliga och kungliga arkiv.

  Den slutgiltiga redigeringen av Kungaböckerna utfördes av judiska präster under den babyloniska fångenskapen, mellan år 580 och 540 f Kr.

  Salomos tempel (enligt bibelns beskrivning)
 • Innehåll:

  Första Kungaboken är en fortsättning på Samuelsböckerna och bör läsas som en fortsättning på den israelitiska nationens historia från Davids sista dagar fram till år 850 f Kr.

  Denna berättelse inleds med Davids död och hur Salomo efterträder honom som kung över Israel. Salomo är en klok och framgångsrik kung och riket lever i fred och välstånd. Under hans lysande regeringstid uppförs Jerusalems tempel.

  Efter Salomos död splittras Israel i två delar, då judar och benjaminiter bildar ett eget sydligt rike kallat Juda. Sedan följer en orolig tid med täta kungabyten i båda rikena, och samtidigt vänder sig invånarna till främmande gudar.

  Under denna oroliga tid framträder profeterna som modiga förkunnare. Den störste av dem är Elia.
 • Har du en fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc?

  Börja med att söka i Allt om Bibelns omfattande arkiv. Skriv in några relevanta sökord här nedan:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.  Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...